Báo Cháy Hochiki

Thiết bị báo cháy hochiki hệ thường, đầu báo cháy SLV-24N, Đầu báo nhiệt DSC-EA, Trung tâm báo cháy hochiki 4 kênh HCV-2/4/8, HCP-1008E